Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


Workshop 1 Introduction Day 1: แรกพบ

   ทำความรู้จัก นักวิจัย ภายใต้โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565"

   แนะนำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

    แลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ
          - ฟื้นในเมืองเขมราฐ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          - อย่างแจ่ม โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          - Eat Pray Love โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           ดูภาพทั้งหมดได้ที่ นี่ คลิก