PMU ทุนทางวัฒนธรรม

About Us

ระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น

Development of cultural map integrated with database system for research projects under a sub-program regarding cultural capital management to elevate local economy and revitalization.

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานย่อยของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมทั้งจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น และจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม.News & Activity

กิจกรรม

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในประเด็น “เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรจากรากฐานทุนทางวัฒนธรรม”

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามงานโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนต่อยอดทางนิเวศศิลป์ กวีและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำยม

การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม

โครงการ Hackathon: Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม

Icon

Cultural Mapping

ระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม.

Icon

Metaverse

จักรวาลนฤมิต ที่หลอมรวมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

Icon

ROI/SROI

ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม.