Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


Workshop 1 Introduction Day 1: แลกเปลี่ยน วันที่ 27 เมษายน 2565

      กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ห้องที่ 1 ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)