Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


Workshop 1 Introduction Day 2 : เรียนรู้ เกมส์ “PIZZA PARTY”    วันที่ 28 เมษายน 2565

                  ระดมสมองเพื่อวางแผนกรอบงานวิจัยรายโครงการและประเด็นวิจัย ผ่านเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น