Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


      "พระยาภักดีชุมพล(แล)" หรือ "เจ้าพ่อพญาแล" ผู้ก่อร่างสร้างเมืองชัยภูมิและเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก เมื่อเกือบสองร้อยปีก่อนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จากความเชื่อและความศรัทธาสู่การสร้าง "ศาลเจ้าพ่อพญาแล" ริมหนองปลาเฒ่า ศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานชาวชัยภูมิ หากใครได้มาที่นี่ จะได้พบกับพิธีกรรมการสักการะเจ้าพ่อพญาแล ด้วยเครื่องไหว้สักการะ อาหารคาว หวาน ผลไม้ ตลอดจนการแสดงหมอลำ หมอแคน ที่นำมาถวายเจ้าพ่อพญาแล ในแต่ละปีจะมีการจัดงาน “เทศกาลบุญเดือนหก” เพื่อรำลึกถึงความดีของเจ้าพ่อพญาแล โดยจะมีขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแลและขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ แห่ไปรอบตัวเมืองชัยภูมิไปจนถึงศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า เพื่อร่วมกันประกอบพิธีถวายบายศรี แด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมองเห็นทุนความเชื่อความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ จึงนำมาสู่การทำงานวิจัย "การพัฒนาต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนผ่านฐานทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ" จึงได้กลุ่มผู้คนที่เชื่อมโยงกับเจ้าพ่อพญาแลมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม โครงการบริหารชุดโครงการฯ ลงพื้นที่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้พบกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อพญาแล ผู้ให้บริการเครื่องไหว้สักการะ หมอแคน ผู้ให้บริการเช่าเครื่องแต่งกาย กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม ตลอดจนผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ ที่ร่วมเล่าเรื่องราว ความศรัทธา ความเชื่อต่อเจ้าพ่อพญาแล และความมุ่งมั่นในการที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของเมืองชัยภูมิ หากใครมีโอกาสผ่านมายังเมืองชัยภูมิ ขอเชิญสักการะเจ้าพ่อพญาแล ศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองชัยภูมินะครับ