Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล 100 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549 จากยูเนสโก บุคคลสำคัญแห่งตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ตำบลพุมเรียง เป็นสถานที่เกิดและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กของท่านพุทธทางภิกขุ มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณยุคสมัยอาณาจักรศรีวิชัยจนถึงปัจจุบัน มีอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมคงอยู่ในชุมชนที่มีทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวไทยมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่สำคัญที่ทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดสมุหนิมิต วัดพุมเรียง และวัดโพธาราม
ด้วยพื้นที่ตั้งอันเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีต ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสินค้าทั้งจากจีนและอินเดีย “ผ้าไหมพุมเรียง” จึงได้ก่อกำเนิดและเป็นแหล่งทอผ้าไหมสำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวและสวยงาม สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในกลุ่มคนไทยมุสลิมมาหลายชั่วอายุคน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่า “มวยไชยา” ที่เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา ซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 ตลอดจนพื้นที่ตำบลพุมเรียงเป็นปากแม่น้ำ ชุมชนประมงชายฝั่งทะเลที่มีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำ มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เช่น การจัดทำโครงการธนาคารปูม้า การท่องเที่ยวชุมชน
จากทุนวัฒนธรรมของตำบลพุมเรียง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
การลงพื้นที่ของโครงการบริหารชุดโครงการฯ ได้พบกับภาคีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และชุมชนที่พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลพุมเรียงร่วมกับทีมวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุมเรียง และสร้างนวัตกรในการสืบสานและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมต่อไป