Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


   23 พฤษภาคม 66 “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสำหรับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสำนึกท้องถิ่นในยุคสังคมวิถีใหม่” เป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการเชิงระบบ และการสื่อสารการตลาด ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์กร จันทราช คณบดี คณะนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ พร้อมนักวิจัยหนุ่ม สาวที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 9 คน จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ คนจอมทองเจ้าของพื้นที่ ผู้มุ่งมั่นจะใช้ความรู้เพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด อันมีทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า) พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีชวด ศูนย์รวมพลังศรัทธาที่ก่อเกิดงานบุญประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมี การเลี้ยงเสาหลักเมืองจอมทอง ส่วนทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่น ได้แก่ ดอยอินทนนท์ และน้ำตกอีกหลายแห่งในพื้นที่ นักวิจัยสำรวจเบื้องต้น พบทุนทางวัฒนธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง พิธีกรรม/เทศกาล ช่างฝีมือ องค์ความรู้เรื่องอาหาร กีฬา/ภูมิปัญญาไทย จากนั้นช่วยกันสร้าง Theme โดยให้ธาตุศรีจอมทอง ที่ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เคารพศรัทธาสูงสุดเป็นแก่นแกนของแนวคิดและเชื่อมร้อยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อันได้แก่ พิธีกรรม การแต่งกาย การแสดงและดนตรี อาหารพื้นถิ่น สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เพื่อสืบค้นทุนทางวัฒนธรรมเชิงลึก ถึงที่มา ที่ตั้ง แหล่งผลิต ศิลปิน ช่างฝีมือ จัดทำฐานข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมชุมชน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมด้วยช่องทางและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด จัดการการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่อำเภอจอมทองแบบองค์รวม หรือ ONE Chom Thong ให้เกิดสำนึกท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม