Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม

28 พ.ย 2566 สัมภาษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น นำโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดร.สินธพ อินทรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าข้าม
วัฒนธรรมนำการพัฒนา เป็นอีกแนวทางการดำเนินงานและถือเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อยอดเพื่อความยั่งยืนต่อไป ท่านนายก อบต.ท่าข้ามกล่าว
คณะวิจัยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน มา ณ ที่นี้