Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรอบการวิจัย“การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
วันศุกร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 26  มิถุนายน  2566
ณ เทศกาลผีตาโขน และถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย