Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.ดร.วิทูรย์ เหลียวรุ่งเรือง หัวหน้าชุดโครงการและนักวิจัยภายใต้กรอบวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนต่อยอดทางนิเวศศิลป์ กวีและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำโดย รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสสงคราม ห้วหน้าโครงการ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมนิทรรศการ "มนต์เสน่ห์นิเวศศิลป์ กวี ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งล่มน้ำยม เมืองสวรรคโลก" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ รื้อฟื้น บูรณาการอย่างลงตัวของทุนวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เช่น การขับเสภา แหล่กวีชมเมืองสวรรคโลก โดยครูประทีป สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) พ.ศ. 2563 และครูสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์ กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) การแสดงชุดมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทย-จีน แห่งเมืองสวรรคโลก โดย คณะลิเกสวรรคโลกและคณะสิงโต-มังกร ศิษย์หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ การแสดงวาดภาพจิตรกรรมชมเมืองสวรรคโลกบนผืนผ้าใบ โดย อาจารย์อุเทน ลำใย ศิลปิน เมืองสวรรคโลก และโรงนาบ้านไร่ ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนในพื้นที่อย่างเนื่องแน่น บรรยากาศอบอุ่น