Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมประสานงานกลางลงพื้นที่ตืดตามงานโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่