Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


วันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมประสานงานกลางลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี