Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทีมวิจัย กรอบการวิจัย“การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนำเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ร่วมลงพื้นที่ ณ งานประเพณีแห่มาลัยข้ำวตอก ประจำปี 2567 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในประเด็น “เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรจากรากฐานทุนทางวัฒนธรรม”  พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในประเด็น “เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรจากรากฐานทุนทางวัฒนธรรม”