PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง

Chao Pho Phra Phloeng Shrine

ประเภทสินค้า : บริการ/ศิลปะการแสดง
ราคา N/A บาท

ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง (เก่า) แต่เดิมเป็นศาลเพียงตาตั้งอยู่ริมน้ำในชุมชนตลาดพลู  เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาก เนื่องจากสมัยก่อนบ้านแถวนี้เป็นเรือนไม้แถวติดกัน  หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาจะลุกลามใหญ่โตติดต่อกันเสียหายมาก  ดั้งนั้นจึงมีการสร้างศาลเจ้าพ่อพระเพลิง  เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดเพลิงไหม้  
อีกประการหนึ่งคือชุมชนตลาดพลูแต่เดิมเป็นย่านการค้าที่ทำปลาทูนึ่งขายส่งเข้าไปยังแถบพระนคร และตามหัวเมืองต่างๆ ในแถบภาคกลาง แต่ละบ้านตั้งหม้อตั้งเตากระทะเรียงราย เนื่องจากมีการใช้ฟืนไฟมากจึงเกรงว่าจะเกิดอัคคีภัย  ดั้งนั้นมีการตั้งศาลเจ้าพ่อพระเพลิงเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจของชาวบ้าน  
ต่อมาเนื่องจากมีเหตุให้รื้อถอนศาลเดิม  ชาวบ้านจึงรวบรวมเงินกันสร้างศาลก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ในปีพุทธศักราช 2513 ตั้งอยู่ภายในบริเวณของสถานีดับเพลิงตลาดพลูในปัจจุบัน ซึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อพระเพลิง หลังเก่า
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2534 คณะศรัทธาจากชาวชุมชนตลาดพลูได้ร่วมกันเรี่ยไรเงินบริจาคซื้อที่ดิน และสร้างศาลเจ้าพ่อขนาดใหญ่ขึ้น เป็นศาลเจ้าแบบทรงจีนก่ออิฐถือปูนประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องชิ้นอย่างจีน  มีภาพเขียนศิลปะจีนและงานเครื่องไม้แกะสลักประดับประดาตกแต่งโดยรอบ ภายในศาลมีเทพประธานเป็นองค์เจ้าพ่อพระเพลิง  ด้านขวาเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม  ด้านซ้ายเป็นองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นที่นับถือแก่ชาวชุมชนตลาดพลูสืบมาจนปัจจุบัน


ช่องทางการจำหน่าย

สมาคมเพื่อการศึกษาศาลเจ้าพ่อพระเพลิง 080 4558004

เข้าชม : 147 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง
เลขที่ : 117 ซอยเทอดไท 20 ต. ตลาดพลู อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600