PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (50 ก.ก.)

ประเภทสินค้า : ประเภทของใช้/ของที่ระลึก
ราคา 350 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ผลิตเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนเลิกใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีในการทำการเกษตรและเปลี่ยนมาทำการเกษตรอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปุ๋ยอินทรีย์มีการทดลองปรับปรุงสูตรเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพไม่มีแร่ธาตุอาหารเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน บำรุงดินและแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่อย่างยั่งยืน เมื่อใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งจะช่วยปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น เพิ่มแร่ธาตุในดิน ทำให้สามารถปลูกพืชได้ง่ายและได้ผลผลิตดีขึ้นตามลำดับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ช่องทางการจำหน่าย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย - 0800043764

เข้าชม : 64 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย
เลขที่ : บ้านเตย ต. กระเบื้องใหญ่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110