Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


News & Activity

กิจกรรม

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในประเด็น “เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรจากรากฐานทุนทางวัฒนธรรม”

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามงานโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนต่อยอดทางนิเวศศิลป์ กวีและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำยม

การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม

โครงการ Hackathon: Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ จ.เลย

ลงพื้นที่พบปะนักวิจัย และติดตามการขับเคลื่อนโครงการวิจัย

ทีมสนับสนุน CI ลงพื้นที่ศึกษาผลลัพธ์ผลกระทบโครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม” พื้นที่ภาคใต้

ศึกษากรณีเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และย่านเมืองเก่าสงขลา จ.สงขลา

How can we involve all generations to actively participate in a single event?

Hello Chainat, a province that I have visited the huge straw birds show since I was a teenager.

Stop Shop and Go! This is what I usually do once I travel north and arrive in Nakhon Sawan province.

Welcome to the former capital city of Thailand and international metropolitan of Southeast Asia

It is hard to believe my eyes that I’m in my home town. The pictorial of Tha Khanun,

Say Hi to Sawankhalok, Sukhothai. A serene and cozy town is located between Sukhothai and Srisatchanalai world heritage site.

What do you think of when Chiang Rai is popped up in a group discussion?

Go to Mae Cham, Chiang Mai, OK. Then, you do forget some place. Just make the opposite turn.

Lampang has gradually become a stop-over town since the northern hub moved to Chiang Mai.

การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสำหรับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หยิบยกประเด็น "ลำเหมืองที่หายไป" เป็น เส้นเรื่องในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพลิกฟื้นสายน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์

ทีมกลางชวนมาสัมผัสวิถีชาวกูยอีกครั้งที่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ ผ่านงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

หัวหน้าทีม นักวิจัย ผู้ใหญ่บ้าน ครูชุมชนแห่งบ้านดงมันที่เข้มแข็งที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลวิจัยรอบที่ 2 ของทีมกลาง บพท.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการวิจัย

ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการสืบสานคุณค่า “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี”

Eat Pray Love @ Hatyai เทศกาลที่เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ผ่านอาหาร ความเชื่อความศรัทธา และความรัก

โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ชุมชนบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภายใต้โครงการวิจัย "สืบสานคุณค่า ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน"

ติดตามกระบวนการวางแผน และความก้าวหน้าในโครงการการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัด สงขลา

การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

โครงการบริหารชุดโครงการฯ ลงพื้นที่ ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

คณะนักวิจัยภายใต้โครงการบริหารชุดโครงการฯ ได้มีโอกาสติดตามกระบวนการวางแผน และความก้าวหน้าในโครงการ

เยี่ยมชม คณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ แห่งบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น และ คณะหมอลำใจเกินร้อย บอย ศิริชัย คณะหมอลำของจังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ผ้าเงี่ยงนางดำ งานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่ง ซึ่งประจำถิ่นสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ระดมสมองเพื่อวางแผนกรอบงานวิจัยรายโครงการและประเด็นวิจัย ผ่านเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมห้องที่ 5 การพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

กิจกรรมห้องที่ 4 การออกแบบและนวัตกรรม (Design and Innovation)

กิจกรรมห้องที่ 3 แผนที่วัฒนธรรม (Cultural mapping)

กิจกรรมห้องที่ 2 จักรวาลนฤมิต (Metaverse)

กิจกรรมห้องที่ 1 ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)

Workshop 1 Introduction Day 1: แรกพบ